Saavuta – Yleisöt yhdenvertaisesti mukaan kulttuuritapahtumiin

Tarve:

Saavuta-hankkeessa 1.8.2024–31.7.2027 kehitetään kulttuuritapahtumien saavutettavuutta Pohjois- Pohjanmaalla. Kulttuuriosallistuminen tuottaa yleisölle osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, mikä edistää aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Kulttuuritapahtumilla on tarve mahdollistaa laadukkaat elämykset moninaiselle osallistujajoukolle ja löytää uusia yleisöjä. Kuntien kulttuuripalveluiden ja -laitosten saavutettavuudesta on järjestetty viime vuosina paljon koulutusta, ja sen myötä toimijoilla on jo tietopohjaa. Saavuta-hankkeessa tapahtumien tarpeet ja kartutettu yleinen tieto jalostetaan konkreettiseksi toiminnaksi ja osaamiseksi tapahtumatuotannossa ja sisällöissä. Hanke on suunnattu kolmannen sektorin tapahtumajärjestäjille Pohjois-Pohjanmaalla. Välillisenä kohderyhmänä hankkeesta hyötyvät tapahtumien osallistujat: hanke edistää etenkin niiden ihmisten kulttuuriosallisuutta, jotka ovat haastavassa työmarkkina-asemassa erilaisten vähemmistöstatusten takia.

Tavoitteet:

Saavuta-hankkeen tavoitteena on antaa konkreettisia käytännön taitoja kulttuuritapahtumien järjestäjille. Hankkeen tuloksena Pohjois Pohjanmaan kulttuuritapahtumat soveltuvat moninaisemmalle joukolle osallistujia ja laadukkaat elämykset ovat mahdollisia kaikille kyvyistä, ominaisuuksista tai taustasta riippumatta. Toisena tavoitteena on edistää haastavassa työmarkkina-asemassa olevien vähemmistöryhmien kulttuurioikeuksien toteutumista ja lisätä heidän osallisuuttaan. Kun kolmannen sektorin tuottamien kulttuuripalveluiden alueellinen ja sosiaalinen saavutettavuus paranevat, yhteisöllinen hyvinvointi kasvaa ja aktiivisen toimijuuden kokemukset lisääntyvät.

Toimenpiteet:

Hankkeessa tehdään saavutettavuuskartoituksia, testataan erilaisia keinoja parantaa saavutettavuutta ja viestitään tehokkaasti opituista kokemuksista kulttuuritapahtumien järjestäjille. Saavuta-hankkeeseen osallistuville tapahtumille (n. 10) tehdään saavutettavuuskartoitukset. Piloteiksi valitaan noin viisi tapahtumaa, joilla on erilaisia kehittämiskohteita. Pilottitapahtumissa kehitetään saavutettavuuden eri ulottuvuuksia käytännön toimenpiteillä: viestintää, fyysistä, kognitiivista ja aistiesteettömyyttä, digitaalista saavutettavuutta, monikielisyyttä jne. Hankkeessa pilotoidaan tapahtumien digitaalisuuden saavutettavuuden ja vuorovaikutuksen parantamista. Yhteisö syntyy yleisön ja ohjelman vuorovaikutuksessa. Pohjois-Pohjanmaan pitkien välimatkojen takia tapahtumiin osallistuminen ei ole kaikille aina mahdollista. Digitaalisilla tapahtumaosallistumisen keinoilla kehitetään vuorovaikutuksellisuutta ja etäosallistujien aktiivista toimijuutta. Näin edistetään kulttuurin alueellista saavutettavuutta: taide ja tapahtuminen tukevat osallistujien nähdyksi tulemista, mikä edelleen tukee heidän paikallisidentiteettiään ja osallisuuden tunnettaan. Hankkeessa toteutetaan taidepilotteja, joissa taiteilijat laativat yhteistyössä tapahtumatuottajien kanssa saavutettavia taide- ja kulttuurisisältöjä. Tavoitteena on saavutettava taide saavutettavassa tapahtumassa. Verkostojen ja järjestöyhteistyökumppanien avulla pyritään tavoittamaan yleisöjä, joilla on esim. aisti-, kognitio- tai liikuntaesteettömyyden tarpeita tai jotka kuuluvat kielivähemmistöihin.

Tulokset ja vaikuttavuus:

Hanke edistää tapahtumien saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta koko Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä tuottaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia uusille yleisöille. Hankkeen prosessien onnistumisista ja epäonnistumisista viestitään avoimesti kulttuuritapahtumajärjestäjien laajalle verkostolle tulosten levittämiseksi. Saavutettavuuspilotti en kokemukset ja opit jaetaan tapaamisissa, joissa tapahtumajärjestäjät pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään ja oppivat näin myös toisiltaan. Saavutettavuuspilottien perusteella laaditaan tapahtumasaavutettavuuden huoneentaulu hankkeeseen osallistuneille ja muille tapahtumille.

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Ii, Kuusamo ja Raahe. Saavuta-hanke on osa Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen Oulu2026 Delta Life – kokonaisuutta.